Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh2/25/20213/24/2021 9:20 AM
SGDĐT: Lấy góp ý xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh2/24/20213/26/2021 8:22 AM
V/v lấy ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (Thị xã Trảng Bàng)2/22/20213/28/2021 9:50 AM
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh2/8/20213/5/2021 8:52 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-20252/5/20213/4/2021 10:37 AM
Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh2/3/20213/5/2021 8:10 AM
  
  
  
Góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND và dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định cụ thể hóa liên quan đến Nghị quyết này2/2/20213/2/2021 11:11 AM
Góp ý dự thảo Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 20301/25/20212/5/2021 10:14 AM
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh1/15/20212/14/2021 2:37 PM
Dự thảo Quyết định “Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát” 1/7/20212/6/2021 2:50 PM
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chỉnh lý tài liệu từ năm 1975-2016 tại các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh1/4/20211/10/2021 5:53 PM
V/v lấy ý kiến theo đề nghị của Tạp chí Công Thương1/4/20211/8/2021 5:13 PM
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh (lần 02)12/27/202012/30/2020 10:53 AM
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh12/10/202012/30/2020 3:28 PM
Dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Giao thông vận tải12/3/202012/4/2020 10:40 AM
Về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh11/16/202012/8/2020 2:02 PM
lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh11/11/202012/11/2020 8:21 AM
Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 202111/10/202011/21/2020 8:49 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh11/9/202012/8/2020 2:04 PM
Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 202111/6/202011/16/2020 1:58 PM
Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 202111/6/202011/16/2020 1:58 PM
QUY CHẾ: Tổ chức và hoạt động Tổ dân cư tự quản11/5/202012/5/2020 11:59 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời10/28/202011/26/2020 5:51 PM
Góp ý về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 202110/26/202011/26/2020 10:42 AM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.10/16/202011/16/2020 1:48 PM
Cập nhật bổ sung dự án vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 202110/14/202011/14/2020 3:47 PM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 202110/14/202011/14/2020 1:33 PM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội Tây Ninh năm 202110/14/202011/14/2020 7:58 AM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 202110/14/202011/14/2020 7:44 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -202510/9/202011/8/2020 3:28 PM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 202510/9/202011/10/2020 3:19 PM
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành đơn giá tạm thời hỗ trợ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh10/8/202011/7/2020 9:28 AM
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 202010/7/202011/7/2020 2:08 PM
Sở GDĐT: Xin ý kiến góp ý xây dựng Nghị quyết theo Biên bản số 144/BB-HĐND ngày 16/9/2020 của họp Thường trực HĐND tỉnh10/6/202011/5/2020 3:07 PM
Dự thao Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 9/29/202010/29/2020 3:13 PM
vv góp ý dự thảo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 27 công trình vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu XDNTM nâng cao và 02 công trình vốn chỉnh trang đô thị9/29/202010/30/2020 2:33 PM
1 - 30Next