Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh (lần 02)

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
27/12/2020
Ngày kết thúc:
30/12/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh (lần 02)</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh (lần 02)</span></font>
Tài liệu đính kèm:
27217.2015.QD.UBND 21.12 (dang cong lan 2).doc