Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật bổ sung dự án vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
14/10/2020
Ngày kết thúc:
14/11/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">Cập nhật bổ sung dự án vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><o:p></o:p></span></p>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">Cập nhật bổ sung dự án vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><o:p></o:p></span></p>
Tài liệu đính kèm:
987Ho so 7487.zip