Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUY CHẾ: Tổ chức và hoạt động Tổ dân cư tự quản

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
05/11/2020
Ngày kết thúc:
05/12/2020
Trích yếu:
<p class="MsoBodyText" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;text-indent:0cm;line-height:120%"><b><span lang="VI" style="font-size:12.0pt;line-height:120%;color:black">QUY CHẾ<br> Tổ chức và hoạt động Tổ dân cư tự quản</span></b><span lang="VI" style="font-size:12.0pt;line-height:120%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="center" style="margin-bottom:22.0pt;text-align:center; text-indent:0cm;line-height:normal"><i><span lang="VI" style="font-size:14.0pt; color:black">(Ban hành kèm theo Quyết định số..../2020/QĐ-UBND,<br> Ngày... tháng ... năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)</span></i><span lang="VI" style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
Nội dung:
Tài liệu đính kèm:
33QC TO CHUC HOAT DONG TO DAN CU TU QUAN 874.pdf