Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
28/10/2020
Ngày kết thúc:
26/11/2020
Trích yếu:
<span style="text-align: justify; text-indent: 47.2667px; font-size: 14pt;">Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo các ý kiến góp ý và t</span><span lang="VI" style="text-align: justify; text-indent: 47.2667px; font-size: 14pt;">ổ chức</span><span style="text-align: justify; text-indent: 47.2667px; font-size: 14pt;"> lấy ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo</span><span lang="VI" style="text-align: justify; text-indent: 47.2667px; font-size: 14pt;"> Nghị quyết</span><span style="text-align: justify; text-indent: 47.2667px; font-size: 14pt;"> (<i>có dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và dự thảo Tờ trình</i></span><i style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; text-indent: 47.2667px;"><span style="font-size: 14pt;"> </span></i><i style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; text-indent: 47.2667px;"><span style="font-size: 14pt;">của UBND tỉnh gửi kèm theo)</span></i>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0mm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt"><span style="font-size: 14.0pt;mso-font-kerning:0pt">Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo các ý kiến góp ý và t</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI">ổ chức</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt"> lấy ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:VI"> Nghị quyết</span><span style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt"> (<i style="mso-bidi-font-style:normal">có dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và dự thảo Tờ trình</i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language: VI"> </span></i><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-font-kerning:0pt">của UBND tỉnh gửi kèm theo), </span></i><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI">cụ thể như sau</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 0pt;mso-ansi-language:PT-BR">- Lấy ý kiến trực tiếp: các sở, ngành có liên quan, </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">các tổ chức đoàn thể</span><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:PT-BR"> và UBND các huyện, thị xã, thành phố <i style="mso-bidi-font-style:normal">(bắt đầu từ ngày 28/10/2020 đến </i></span><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI">hết </span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:PT-BR">ngày 07/11/2020)</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language: VI">;<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 0pt;mso-ansi-language:PT-BR">- Lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: <i style="mso-bidi-font-style:normal">sonongnghiep.tayninh.gov.vn (bắt đầu từ ngày 28/10/2020 đến hết ngày 26/11/2020)</i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language: VI">;<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI">- </span></i><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">Lấy</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> ý kiến trực tiếp các </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">cơ sở</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> chăn nuôi</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt"> và</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> cơ sở nuôi chim yến (<i style="mso-bidi-font-style:normal">bắt đầu từ ngày </i></span><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:PT-BR">28/10/2020 đến </span></i><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI">hết </span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:PT-BR">ngày 07/11/2020)</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language: VI">.<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt;tab-stops:479.05pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">Văn bản góp ý của quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, <span style="letter-spacing:.2pt;mso-bidi-font-style:italic">trực tiếp là Chi cục Chăn nuôi và Thú y (địa chỉ: số 021, Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và gửi file mềm vào địa chỉ email: <i><a href="mailto:chicucthuytayninh@gmail.com"><span style="color:windowtext; text-decoration:none;text-underline:none">chicucthuytayninh@gmail.com</span></a></i> </span>(SĐT liên hệ: 02763.827.351).</span><span style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> <span lang="VI">Nếu quá thời gian lấy ý kiến nêu trên, cơ quan, </span></span><span style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt">đơn vị và các đối tượng liên quan</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> không có văn bản góp ý thì xem như thống nhất với nội dung </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">dự thảo</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> Nghị quyết.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">Toàn văn dự thảo Nghị quyết</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">của HĐND tỉnh và</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">được đăng tại mục “VĂN BẢN DỰ THẢO” trên Cổng thông tin của Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh: <i style="mso-bidi-font-style:normal">sonongnghiep.tayninh.gov.vn.<o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt;tab-stops:479.05pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận được các ý kiến góp ý của quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan./.<o:p></o:p></span></p>
Tài liệu đính kèm:
715SoNN_LYK_CV4009.rar