Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 2025

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
09/10/2020
Ngày kết thúc:
10/11/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh  5 năm 2021 - 2025</span></font>
Nội dung:
Tài liệu đính kèm:
90156. VB lay y kien DT Nghi quyet_Signed.pdf    
901DU THAO NGHI QUYET HDND.docx