Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
26/10/2020
Ngày kết thúc:
26/11/2020
Trích yếu:
<font face="Arial" style="" size="2">Góp ý về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021</font>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.3pt;"><font face="Arial" style="" size="2">Để có sự hài hòa giữa người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với nhà nước, đảm bảo điều kiện kinh tế xã hội địa phương và tạo tiềm năng thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh nhà. Sau khi thẩm định kết quả giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đơn vị tư vấn điều tra khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường (chọn mẫu đối với huyện Bến Cầu, Tân Biên, Gò Dầu, Dương Minh Châu), bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh-giai đoạn 2020-2014 vừa được ban hành (Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh) đối chiếu với Quyết định 55/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh, Sở Tài chính nhận thấy hệ số điều chỉnh giá đất được ban hành tại Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh vẫn còn phù hợp. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.3pt;"><font face="Arial" size="2">Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.3pt;"><font face="Arial" size="2">“<i>Căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, <u>điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương</u> và Bảng giá đất, UBND cấp tỉnh quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể.”</i><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.3pt;"><font face="Arial" size="2">Căn cứ vào các cơ sở trên, Sở Tài chính đã dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể năm 2021 <i>(giữ nguyên quy định hệ số theo quy định tại Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh</i>).<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.3pt;"><font face="Arial" size="2">(<i>Dự thảo quy định kèm theo</i>).<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.3pt;"><font face="Arial" size="2"><b> </b>Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 đảm bảo theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất. Sở Tài chính gửi dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021 để lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức có liên quan, các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố bằng văn bản.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.3pt;"><font face="Arial" size="2"> Thời gian gửi văn bản góp ý của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố có liên quan chậm nhất là ngày 10/11/2020.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: justify; text-indent: 35.3pt;"><font face="Arial" size="2">Thời gian lấy ý kiến nhân dân và tổ chức có liên quan đến ngày 26/11/2020. <o:p></o:p></font></p> <font face="Arial" style="" size="2">Rất mong sớm nhận được ý kiến góp ý của nhân dân, tổ chức có liên quan, các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.</font>
Tài liệu đính kèm:
553(CKS)Lay y kien ve HS dieu chinh-2021-gui cac so-nganh_Signed.pdf    
553Du thao QD he so dieu chinh gia dat 2021.doc