Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
09/10/2020
Ngày kết thúc:
08/11/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025</span></font>
Nội dung:
<div style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt;">Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman";">áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản </span><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt;">trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025 </span><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-family: "Times New Roman", Italic;"><i>(sau đây gọi tắt là Nghị quyết)</i><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">, </span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman";">tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm </span><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt;">2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-family: "Times New Roman", Italic; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman";">Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/10/2020, Sở Nông </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman";">nghiệp và PTNT hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và tổ chức lấy ý kiến góp ý. Cụ </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman";">thể:</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">- Lấy ý kiến trực tiếp: các sở, ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể và </span><span style="font-size: 14pt;">UBND các huyện, thị xã, thành phố </span><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>(</i><span style="font-family: "Times New Roman", BoldItalic; font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><b><i>bắt đầu từ ngày </i></b><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><b><i>09/10</i></b><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><b><i>/2020 đến hết </i></b><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><b><i>ngày </i></b></span></span></span></span></span><b style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", BoldItalic;"><i>25/10/2020</i></b><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-family: "Times New Roman", BoldItalic;"><i>);</i></span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", BoldItalic;">- Lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp trên cổng thông tin </span><span style="font-size: 14pt;">điện tử của tỉnh theo địa chỉ: </span><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>sonongnghiep.tayninh.gov.vn (</i><span style="font-family: "Times New Roman", BoldItalic; font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><b><i>bắt đầu từ ngày </i></b></span></span><b style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", BoldItalic;"><i>09/10</i></b><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-family: "Times New Roman", BoldItalic;"><b><i>/2020 đến hết ngày </i></b><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><b><i>09/11/2020)</i></b><span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>.</i></span></span></span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-family: "Times New Roman", BoldItalic; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt;">Văn bản góp ý của quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan gửi về Sở </span><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt;">Nông nghiệp và PTNT, qua địa chỉ 96 Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành </span><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt;">phố Tây Ninh hoặc qua địa chỉ email kehoachvadautu@gmail.com.</span></div><div style="font-family: "Times New Roman", BoldItalic; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận được các ý kiến góp ý của quý cơ <span style="font-size: 14pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan để Sở hoàn thành nhiệm vụ được giao./.</span><br style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;"><br class="Apple-interchange-newline"></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman, BoldItalic"><span style="font-size: 18.6667px;"><br></span></font></div></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Tài liệu đính kèm:
493SoNN_Lay y kien SXNN tot.rar