Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
16/10/2020
Ngày kết thúc:
16/11/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.</span></font>
Tài liệu đính kèm:
652nội dung dự thảo.zip