Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
14/10/2020
Ngày kết thúc:
14/11/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021</span></font>
Tài liệu đính kèm: