Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở GDĐT: Xin ý kiến góp ý xây dựng Nghị quyết theo Biên bản số 144/BB-HĐND ngày 16/9/2020 của họp Thường trực HĐND tỉnh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
06/10/2020
Ngày kết thúc:
05/11/2020
Trích yếu:
Sở GDĐT: Xin ý kiến góp ý xây dựng Nghị quyết theo Biên bản số 144/BB-HĐND ngày 16/9/2020 của họp Thường trực HĐND tỉnh
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>Sở GDĐT: Xin ý kiến góp ý xây dựng Nghị quyết theo Biên bản số 144/BB-HĐND ngày 16/9/2020 của họp Thường trực HĐND tỉnh</strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>----------------------------------------</strong></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">Căn cứ Biên bản số 144/BB-HĐND ngày 16/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh cho ý kiến về chuẩn bị hồ sơ dự thảo xây dựng nghị quyết Quy định mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025; Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến góp ý của các Ban Đảng, Đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành, các cơ sở giáo dục và lấy ý kiến phụ huynh, học sinh trên các phương tiện truyền thông như sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="VI">1. Tờ trình xây dựng </span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">Nghị quyết quy định mức thu, công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm học 2020-2021 đến năm 2024-2025 <em>(đính kèm </em></span><em><span style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">dự thảo Nghị quyết) </span></em><em><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">.</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL"> 2. </span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="VI">Tờ trình xây dựng</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL"> Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh <em>(đính kèm </em><em><span style="letter-spacing: -0.3pt;">dự thảo Nghị quyết</span>).</em></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">3. </span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="VI">Tờ trình xây dựng</span><span style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL"> Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực </span><em><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">(đính kèm </span></em><em><span style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">dự thảo Nghị quyết</span></em><em><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">).</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">Để kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến vào các dự thảo, văn bản góp ý gửi trước ngày 10/10/2020 qua hộp thư điện tử email: <strong>phongkhtc.sotayninh@moet.edu.vn</strong> và qua đường công văn Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch – Tài chính) số 23 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, thành phố Tây Ninh.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL"> </span><span style="text-indent: 36pt; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">Riêng đối với phụ huynh học sinh, người dân có thể gửi thông tin góp ý trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại (02763) 814420, 822375 qua hộp thư điện tử: phongkhtc.sotayninh@moet.edu.vn và địa chỉ cơ quan số 23, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, thành phố Tây Ninh hoặc liên hệ trực tiếp đến hiệu trưởng các trường có con em đang học để được giải đáp, ghi nhận các kiến nghị đề xuất. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiên cứu các dự thảo và có trách nhiệm giải đáp cho phụ huynh và học sinh về các dự thảo nêu và tổng hợp các góp ý (nếu có) của phụ huynh, học sinh gửi đến cơ quan quản lý giáo dục) và hệ thống egov trước ngày 20/10/2020. (toàn bộ dự thảo Nghị quyết được gửi trên website Sở Giáo dục và Đào tạo (</span><span style="text-indent: 36pt; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a href="https://www.tayninh.edu.vn/"><span lang="NL">https://www.tayninh.edu.vn</span></a></span><span style="text-indent: 36pt; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được các ý kiến góp ý của quý cơ quan, đơn vị có liên quan.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="NL">Các văn bản đính kèm!</span></p>