Skip Ribbon Commands
Skip to main content

vv góp ý dự thảo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 27 công trình vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu XDNTM nâng cao và 02 công trình vốn chỉnh trang đô thị

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
29/09/2020
Ngày kết thúc:
30/10/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">vv góp ý dự thảo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 27 công trình vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu XDNTM nâng cao và 02 công trình vốn chỉnh trang đô thị</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">vv góp ý dự thảo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 27 công trình vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu XDNTM nâng cao và 02 công trình vốn chỉnh trang đô thị</span></font>
Tài liệu đính kèm: