Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
28/09/2020
Ngày kết thúc:
28/10/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030</span></font>
Nội dung:
<p style="text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-4.55pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt"><span style="text-indent: 35.45pt; font-size: 14pt;">Sở Nông nghiệp và PTNT </span><span lang="VI" style="text-indent: 35.45pt; font-size: 14pt;">tổ chức lấy ý kiến về </span><span style="text-indent: 35.45pt; font-size: 14pt;">Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 (có dự thảo Quyết định gửi kèm theo):</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 0pt;mso-ansi-language:PT-BR">- Lấy ý kiến trực tiếp: các sở, ngành có liên quan, </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">các tổ chức đoàn thể</span><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:PT-BR"> và UBND các huyện, thị xã, thành phố (bắt đầu từ ngày </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">28</span><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:PT-BR">/9/2020 đến </span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:VI">hết </span><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:PT-BR">ngày 9/</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">10</span><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:PT-BR">/2020)</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI">;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 0pt;mso-ansi-language:PT-BR">- Lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: <i style="mso-bidi-font-style:normal">sonongnghiep.tayninh.gov.vn </i>(bắt đầu từ ngày </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">28</span><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:PT-BR">/9/2020 đến hết ngày </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">28</span><span lang="PT-BR" style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:PT-BR">/10/2020)</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt;tab-stops:479.05pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">Văn bản góp ý của quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, <span style="letter-spacing:.2pt;mso-bidi-font-style:italic">trực tiếp là Chi cục Chăn nuôi và Thú y (địa chỉ: số 021, Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và gửi file mềm vào địa chỉ email: <i><a href="mailto:chicucthuytayninh@gmail.com"><span style="color:windowtext; text-decoration:none;text-underline:none">chicucthuytayninh@gmail.com</span></a></i> </span>(SĐT liên hệ: 02763.827.351).</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> Nếu quá thời gian lấy ý kiến nêu trên, cơ quan, </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">đơn vị và các đối tượng liên quan</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> không có văn bản góp ý thì xem như thống nhất với nội dung</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning: 0pt"> dự thảo Quyết định</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt; mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">Dự thảo Quyết định</span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:VI"> </span><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">được đăng trên Cổng thông tin của Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh: <i style="mso-bidi-font-style:normal">sonongnghiep.tayninh.gov.vn</i>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-1.15pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0mm;text-align:justify;text-indent:35.45pt;tab-stops:479.05pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-font-kerning:0pt">Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận được các ý kiến góp ý của quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan./.<o:p></o:p></span></p><br><p></p>
Tài liệu đính kèm:
182Dự thảo Quyết định MDCN.doc    
713Dự thảo Quyết định MDCN.doc