Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
21/09/2020
Ngày kết thúc:
21/10/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span></font>
Tài liệu đính kèm:
890du thao QD uy banphan cap CTR.doc