Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Ban hành quy định chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia và giải tỉnh.

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
03/09/2020
Ngày kết thúc:
03/10/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Quyết định Ban hành quy định chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên,  vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia và giải tỉnh.</span></font>
Nội dung:
<div align="center"><br> </div> <p class="MsoNormal"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t202" coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t202" style='position:absolute; margin-left:.8pt;margin-top:-12.4pt;width:1in;height:21.75pt;z-index:251656192; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1026'></v:textbox> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="mso-ignore:vglayout;position: relative;z-index:251656192"><span style="position:absolute;left:0px;top:-17px; width:102px;height:35px"> </span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">QUY ĐỊNH<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="FR" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-language:FR">C</span></b><b><span style="font-size:14.0pt">hế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:14.0pt">đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia và giải cấp tỉnh<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>(Ban hành kèm theo Quyết định số..…./QĐ-UBND, ngày..…tháng 10 năm 2020 <o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0in;text-align:center"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t32" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:181.2pt;margin-top:1.4pt;width:107.25pt;height:0; z-index:251657216' o:connectortype="straight"></v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="mso-ignore:vglayout"> </span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left"> <tbody><tr> <td width="241" height="1"></td> </tr> <tr> <td></td> <td><img width="145" height="2" src="file:///C:/Users/LEHUYV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" v:shapes="_x0000_s1027"></td> </tr> </tbody></table> <!--[endif]--><span style="font-size:14.0pt;color:black"><o:p> </o:p></span><p></p> <br style="mso-ignore:vglayout" clear="ALL"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0in;text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Chương I<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0in;text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Điều 1: Phạm vi điều chỉnh<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:4.5pt;text-align:justify;text-indent:31.5pt"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Quyết định quy định mức tiền thưởng theo thành tích thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại giải cấp quốc gia và giải thi đấu cấp tỉnh.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:4.5pt;text-align:justify;text-indent:31.5pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Điều 2: Đối tượng áp dụng</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:14.0pt;color:red"><span style="mso-tab-count:1">     </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt;margin-left: 0in;text-align:justify;text-indent:35.45pt;background:white"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">1.</span><span lang="VI" style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0;mso-ansi-language:VI"> Huấn luyện viên, vận động viên là công dân Việt Nam được triệu tập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền</span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0"> của tỉnh Tây Ninh và thi đấu đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia và cấp tỉnh<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt;margin-left: 0in;text-align:justify;text-indent:.5in;background:white"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;color:#0070C0;mso-ansi-language:VI">2. Cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">(là c</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;color:#0070C0;mso-ansi-language: VI">ơ quan, tổ chức trực tiếp sử dụng huấn luyện viên, vận động viên làm việc hoặc luyện tập, thi đấu thường xuyên trước khi được triệu tập tập huấn, thi đấu).</span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt;margin-left: 0in;text-align:justify;text-indent:.5in;background:white"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">3.</span><span style="font-size:14.0pt; color:#0070C0;mso-ansi-language:VI"> </span><span style="font-size:14.0pt; color:#0070C0">C</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;color:#0070C0; mso-ansi-language:VI">ơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">(là c</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;color:#0070C0;mso-ansi-language:VI">ơ quan, tổ chức trực tiếp sử dụng huấn luyện viên, vận động viên sau khi được triệu tập tập huấn, thi đấu</span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">)</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;color:#0070C0;mso-ansi-language:VI">.</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;color:#0070C0"> </span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;color:#0070C0;mso-ansi-language:VI">Cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên có thể đồng thời là cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên.</span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt;margin-left: 0in;text-align:justify;text-indent:.5in;background:white"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;color:#0070C0;mso-ansi-language:VI">4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">quyết định này</span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;color:#0070C0;mso-ansi-language:VI"> này.</span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0in;text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Chương II<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0in;text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in;background:white"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Điều 3. Mức thưởng đối với các giải Quốc gia<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in;background:white"><span style="font-size:14.0pt;color:black">1. </span><span style="font-size:14.0pt; color:#0070C0">Vận động viên đạt thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc (04 năm tổ chức 1 lần), mức thưởng được quy định cụ thể như sau:<i style="mso-bidi-font-style:normal"> <o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huy chương Vàng: 30.000.000đ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huy chương Bạc: 15.000.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huy chương Đồng: 11.500.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Phá kỷ lục quốc gia: 11.500.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">2. Vận động viên đạt thành tích </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">tại Giải vô địch quốc gia</span><span style="font-size:14.0pt;color:black">, mức thưởng được quy định cụ thể như sau:<i style="mso-bidi-font-style:normal"> <o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huy chương Vàng: 15.000.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huy chương Bạc: 8.000.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huy chương Đồng: 6.000.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Phá kỷ lục quốc gia: 6.000.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">3. Vận động viên đạt thành tích tại </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Giải các Câu lạc bộ, Câu lạc bộ mạnh toàn quốc (giải không phân chia nhóm/ lứa tuổi), </span><span style="font-size: 14.0pt;color:black">mức thưởng được quy định cụ thể như sau:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">- Huy chương Vàng: 8.000.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">- Huy chương Bạc: 4.000.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">- Huy chương đồng: </span><span style="font-size:14.0pt; color:#0070C0">3.000</span><span style="font-size:14.0pt;color:black">.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">4. Vận động viên lập thành tích tại: Giải trẻ cấp quốc gia (Giải vô địch trẻ; Giải các nhóm, lứa tuổi; Giải Thiếu niên, Nhi đồng; Giải năng khiếu toàn quốc) và Giải các Câu lạc bộ, Câu lạc bộ mạnh toàn quốc (giải có phân chia nhóm/ lứa tuổi), mức thưởng</span><span style="font-size:14.0pt; color:black"> theo mức quy định tại Khoản 2 Điều này. Mức thưởng được quy định theo lứa tuổi cụ thể như sau:</span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">- Vận động viên dưới 12 tuổi:</span><span style="font-size:14.0pt;color:black"> Mức thưởng bằng 20% mức thưởng tương ứng quy định tại Khoản 2 Điều này.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">- Vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi:</span><span style="font-size:14.0pt;color:black"> Mức thưởng bằng 30% mức thưởng tương ứng quy định tại Khoản 2 Điều này.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">- Vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi:</span><span style="font-size:14.0pt;color:black"> Mức thưởng bằng 40% mức thưởng tương ứng quy định tại Khoản 2 Điều này.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">- Vận động viên từ 18 tuổi đến 22 tuổi: </span><span style="font-size:14.0pt">Mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng quy định tại Khoản 2 Điều này.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">5. Đối với môn thể thao tập thể, mức thưởng bằng số lượng người được thưởng theo quy định của điều lệ giải Nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại các </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Khoản 1,2,3,4 </span><span style="font-size:14.0pt;color:black">Điều này.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">6. Đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong cùng một lần thi, thì từ huy chương thứ hai trở lên, mức thưởng chung cho huấn luyện viên, vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại các điểm </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">1,2,3,4,5 Điều này<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">7. Chế độ đối với huấn luyện viên<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in;background:white"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao có nội dung thi đấu cá nhân thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in;background:white"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao các môn hoặc nội dung thi đấu tập thể thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên đạt giải nhân với số lượng huấn luyện viên, theo quy định như sau: dưới 04 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên; từ 04 đến 08 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên; từ 09 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên; từ 13 đến 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 04 huấn luyện viên; trên 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 05 huấn luyện viên;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in;background:white"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Tỷ lệ phân chia tiền thưởng đối với các huấn luyện viên được thực hiện theo nguyên tắc: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được hưởng 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên ở cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được hưởng 40%.</span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0"> Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên ở cơ sở được hưởng tiền thưởng 02 năm kể từ khi vận động viên mà mình trực tiếp đào tạo ở cơ sở đạt được thành tích.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">8. Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật được hưởng bằng với mức thưởng tương ứng 100% quy định tại Điều 3 quy định này.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Điều 4. Tiền thưởng đối với các giải cấp tỉnh<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">1.</span></b><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0"> </span></i><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Vận động viên đạt thành tích tại Giải vô địch tỉnh, Giải Cúp các Câu lạc bộ tỉnh (đối với giải không phân chai lứa/ nhóm tuổi) và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh, mức thưởng được quy định như sau:</span><span style="font-size:14.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt">a) Đối với môn cá nhân: (Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Điền kinh, Việt dã, Leo núi, Xe đạp, Bơi, Lặn, Võ thuật, Billiards…)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huy chương Vàng: 1.500.000 đồng<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huy chương Bạc: 800.000 đồng<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:black">- Huy chương đồng: 500.000 đồng<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt; color:black">- Khuyến khích: 300.000 đồng </span><span style="font-size:14.0pt; color:#0070C0">(không quá 07 giải)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">b) Đối với môn tập thể Bóng đá: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">- Mức thưởng bằng số lượng người được thưởng theo quy định của điều lệ giải Nhân (x) với mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 4 của Quy định này. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: 1.500.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">- Thủ môn xuất sắc: 1.500.000đ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">c) Đối với môn tập thể khác (Bóng chuyền, Thể dục Dưỡng <span style="text-transform:uppercase">s</span>inh, đua thuyền, kéo co….): Mức thưởng bằng số lượng người được thưởng theo quy định của điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 4 của Quy định này. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">2.</span></b><span style="font-size:14.0pt;color:black"> Vận động viên lập thành tích tại các </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Giải trẻ cấp tỉnh</span><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black"> </span></i><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">(Giải vô địch trẻ, Giải các nhóm/ lứa tuổi, Giải Thiếu niên - Nhi đồng, Giải năng khiếu tỉnh) và Giải cúp các Câu lạc bộ tỉnh (đối với giải có phân chia nhóm/ lứa tuổi)</span></i><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black"> </span></i><span style="font-size:14.0pt; color:black">được thưởng mức thưởng tương ứng với các môn quy định tại </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Khoản 1, Điều 4 của Quy định này</span><span style="font-size:14.0pt;color:black">. Mức thưởng được quy định theo lứa tuổi cụ thể như sau:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">- Vận động viên dưới 12 tuổi:</span><span style="font-size:14.0pt;color:black"> Mức thưởng bằng 20% mức thưởng đối với các môn tương ứng quy định tại </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Khoản 1, Điều 4 của Quy định này</span><span style="font-size:14.0pt;color:black">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">- Vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi:</span><span style="font-size:14.0pt;color:black"> Mức thưởng bằng 30% mức thưởng đối với các môn tương ứng quy định tại </span><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">Khoản 1, Điều 4 của Quy định này</span><span style="font-size:14.0pt;color:black">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">- Vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi:</span><span style="font-size:14.0pt;color:black"> Mức thưởng bằng 40% mức thưởng đối với các môn tương ứng quy định tại </span><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">Khoản 1, Điều 4 của Quy định này</span><span style="font-size:14.0pt;color:black">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">- Vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21 tuổi:</span><span style="font-size:14.0pt;color:black"> Mức thưởng bằng 50% mức thưởng đối với các môn tương ứng quy định tại </span><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">Khoản 1, Điều 4 của Quy định này</span><span style="font-size:14.0pt;color:black">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">-</span><span style="font-size:14.0pt; color:black"> Đối với các môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội (mà thành tích của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong một lần thi), số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải; mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên Nhân với 50% mức thưởng tương ứng.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:-.2pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">3. </span></b><span style="font-size:14.0pt;color:black">Vận động viên khuyết tật đạt thành tích tại các cuộc thi đấu cấp tỉnh, mức thưởng tương ứng bằng 100% quy định tại </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Khoản 1, 2 Điều 4 của Quy định này</span><span style="font-size:14.0pt;color:black">.<b style="mso-bidi-font-weight:normal"><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Điều 5.</span></b><span style="font-size:14.0pt;color:black"> Các vận động viên được hưởng tiền thưởng theo quy định đối với tất cả huy chương đạt được. </span><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Huấn luyện viên được hưởng mức tiền thưởng bằng 50% tổng số thành tích mà Vận động viên của mình đạt được trong mỗi giải đấu</span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size: 14.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Điều 6:</span></b><span style="font-size:14.0pt;color:black"> </span><span style="font-size:14.0pt; color:#0070C0">Đối với Giải thưởng toàn đoàn của giải thể thao cấp tỉnh<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">Quy định này chỉ dành cho giải thi đấu được tổ chức từ 5 nội dung trở lên theo Điều lệ giải, mức thưởng cụ thể:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">- Giải nhất: 6.000.000 đồng<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">- Giải nhì: 3.000.000 đồng<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">- Giải ba: 2.000.000 đồng<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0in;text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">CHƯƠNG III<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0in;text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>TRÁCH NHIỆM VÀ NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Điều 7. Trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chi tiền thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia và giải thể thao cấp tỉnh theo định mức của Quy định này từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao được giao hàng năm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:#0070C0">Điều 8. Uỷ ban nhân dân cấp huyện<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:#0070C0">Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định mức cho tiền thưởng đối với các giải thể thao cấp huyện, xã trên cơ sở tham khảo </span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;color:#0070C0">Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và mức chi tại Quy định này.</span><span style="font-size:14.0pt; color:#0070C0"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black">Điều 9. Quản lý, sử dụng kinh phí<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 14.0pt;color:black">Công tác xây dựng, chấp hành dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh cấp đúng chế độ, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả./.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.5in"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:14.0pt;color:black"><o:p> </o:p></span></b></p>
Tài liệu đính kèm:
79Quy định chế độ tiền thưởng HLV VĐV.doc    
79Quyet định ban hành chế độ tiền thưởng các giải thi đấu.doc