Skip Ribbon Commands
Skip to main content

lấy ý kiến đề xuất xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025.

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
21/09/2020
Ngày kết thúc:
21/10/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Sở KHĐT lấy ý kiến nội dung tham mưu UBND tỉnh trình Thương trực HĐND tỉnh đề xuất xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025.</span></font><div><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Hồ sơ gồm:</span></font></div><div><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">1. VB lấy ý kiến</span></font></div><div><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">2. Báo cáo rà soát kết quả thực hiện</span></font></div><div><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">3. Tờ trình</span></font></div><div><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">4. Dự thảo NQ</span></font></div><div><br></div>
Nội dung:
Tài liệu đính kèm:
282.Tờ trình cua UBND tinh trinh Thuong truc HDND tinh ve de nghi xay dung NQ.doc    
282677.signed.pdf    
283.BAO CAO KQ THUC HIEN NQ36.doc    
284.Du thao Nghi quyet de nghi xay dung gui Thuong truc HDND tinh (1).doc