Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
14/09/2020
Ngày kết thúc:
23/09/2020
Trích yếu:
<font face="Arial" size="2">Góp ý dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương.</font>
Nội dung:
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:36.0pt;mso-pagination:none;tab-stops: 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt">Sở Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”, đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý và gửi về Sở Tài chính <b><i style="mso-bidi-font-style:normal">trước ngày 23/9/2020</i></b> để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.<o:p></o:p></span></p>
Tài liệu đính kèm:
96620200916074555.zip