Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
11/09/2020
Ngày kết thúc:
11/10/2020
Trích yếu:
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;"><span lang="PT-BR" style="color: black;"><font face="Arial" style="" size="2">Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;<o:p></o:p></font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;"><span lang="PT-BR" style="color: black;"><font face="Arial" size="2">Thực hiện Công văn số 1919/UBND-KTTC ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc cho ý kiến về chủ trương bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017.<o:p></o:p></font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;"><span lang="PT-BR" style="color: black;"><font face="Arial" style="" size="2"> Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.</font><font face="Times New Roman, serif" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p>
Nội dung:
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;"><font face="Arial" style="" size="2"><span style="color: black;">Nội dung dự thảo Quyết định đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh - </span><a href="http://tayninh.gov.vn/" style=""><i><span style="color: black; text-decoration: none;">http://tayninh.gov.vn</span></i></a><span style="color: black;"> tại mục Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thời gian lấy ý kiến <b style="mso-bidi-font-weight: normal">từ ngày 11/9/2020 đến ngày 11/10/2020.</b><o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;"><font face="Arial" style="" size="2"><span style="color: black;">Văn bản góp ý gửi về Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh số 439, đường 30/4, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đồng thời gửi kèm f<span style="letter-spacing:-.2pt">ile văn bản vào địa chỉ email: </span></span><a href="mailto:phcsn-stc@.tayninh.gov.vn" style=""><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style:normal">phcsn-stc@.tayninh.gov.vn</i></b></a></font><span style="color: black; letter-spacing: -0.2pt;"><font face="Arial" style="" size="2"> (Tiêu đề ghi rõ là Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND)./.</font><font face="Times New Roman, serif" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p>
Tài liệu đính kèm:
763Du Thao Quyet Dinh.doc