Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
11/09/2020
Ngày kết thúc:
11/10/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; background: white;"><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 18.6667px;">Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh</span></font></p>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; text-indent: 36pt; background: white;"><span style="font-size: 14pt;">Thực hiện </span><span lang="VI" style="font-size: 14pt;">Nghị định số <a href="https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-19-2011-nd-cp-huong-dan-luat-nuoi-con-nuoi-120635.aspx" target="_blank" title="Nghị định 19/2011/NĐ-CP"><span style="color: black; text-decoration-line: none;">19/2011/NĐ-CP</span></a></span><span lang="VI" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="VI" style="font-size: 14pt;">ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, </span><span style="font-size: 14pt;">Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014</span><a name="loai_1_name"><span style="font-size: 14pt;"> </span></a><span style="font-size: 14pt;">về việc b</span><span lang="VI" style="font-size: 14pt;">an hành </span><span style="font-size: 14pt;">Q</span><span lang="VI" style="font-size: 14pt;">uy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span><span style="font-size: 14pt;">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="NL" style="font-size: 14pt;">Ngày 05/3/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP</span><span style="font-size: 14pt;"> sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Nội dung của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP có một số điểm khác so với Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, đặc biệt là về thủ tục giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài. Do đó, một số nội dung của Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh</span><b><span style="font-size: 14pt;"> </span></b><span lang="NL" style="font-size: 14pt;">không còn phù hợp nữa, cần phải ban hành Quy chế mới thay thế.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="NL" style="font-size: 14pt;">Tuy nhiên, ngày 01/7/2020 Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 326/CCN-PL&QLCNTN về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Quy chế mẫu) thì Quyết định ban hành Quy chế phối hợp sẽ được ban hành theo hình thức văn bản cá biệt của UBND tỉnh.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span lang="NL" style="font-size: 14pt;">Theo Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như sau:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><b><i><span style="font-size: 14pt;">“ </span></i></b><b><i><span lang="VI" style="font-size: 14pt;">Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật</span></i></b><i><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></i></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><i><span lang="VI" style="font-size: 14pt;">1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên <span style="background: white;">văn</span> bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.</span></i><i><span style="font-size: 14pt;">”<o:p></o:p></span></i></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 14pt;">Căn cứ quy định trên, Sở Tư pháp đã xin chủ trương UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span><span lang="NL" style="font-size: 14pt;">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin: 6pt -5.4pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 14pt;">Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại Công văn số 2099/UBND-NCPC ngày 03/9/2020 về việc </span><span lang="FR" style="font-size: 14pt;">bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020,</span><span style="font-size: 14pt;"> Sở Tư pháp đã dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 14pt;">Nhằm đảm bảo trình tự xem xét, thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh theo đúng quy định tại </span><span lang="NL" style="font-size: 14pt;">Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015</span><span style="font-size: 14pt; background: white;">,</span><span style="font-size: 14pt;"> Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia góp ý đối với Dự thảo Quyết định <i>(gửi đính kèm).</i><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 14pt;">Văn bản góp ý đối với dự thảo Quyết định xin gửi về Sở Tư pháp trước ngày <b>23/9/2020</b>, đồng thời gửi file điện tử vào địa chỉ email: <a href="mailto:hanhchinhtuphap@tayninh.gov.vn"><span style="color: black;">hanhchinhtuphap@tayninh.gov.vn</span></a> để Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn chỉnh văn bản.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 13.3333px; margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 14pt;">Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị</span><span style="font-size: 14pt;">./. </span></p>
Tài liệu đính kèm:
35420200911080029.zip