Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
10/09/2020
Ngày kết thúc:
16/10/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif"">Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";letter-spacing:-.3pt">Quyết định</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; letter-spacing: -0.3pt;">ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; letter-spacing: -0.3pt;">sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; letter-spacing: -0.3pt;">thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span></p>
Nội dung:
<span style="text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo </span><span style="text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; letter-spacing: -0.3pt;">Quyết định</span><span style="text-align: justify; font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; letter-spacing: -0.3pt;">ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công</span><span style="text-align: justify; font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; letter-spacing: -0.3pt;">sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực </span><span style="text-align: justify; font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; letter-spacing: -0.3pt;">thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span>
Tài liệu đính kèm:
707du thao quyet dinh.rar