Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
24/08/2020
Ngày kết thúc:
25/09/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font face="Arial" style="" size="2">Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi</font></p>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">Sở Nông nghiệp và PTNT <span lang="VI" style="">tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng </span>Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi<span lang="VI" style="">,</span> vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ <span lang="VI" style="">khi </span>di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (<i>có dự thảo Nghị quyết gửi kèm theo</i>)<span lang="VI" style="">, dự kiến trình tự thông qua Nghị quyết như sau:<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2"><span lang="VI" style="">- </span>Tờ trình chủ trương xây dựng Nghị quyết:<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">+ Trình UBND tỉnh: <span lang="VI" style="">t</span>háng <span lang="VI" style="">8-9</span>/2020.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">+ Trình HĐND tỉnh: <span lang="VI" style="">t</span>háng <span lang="VI" style="">9</span>/2020.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2"><span lang="VI" style="">-</span> Xây dựng Nghị quyết:<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">+ Dự thảo Nghị quyết: <span lang="VI" style="">t</span>háng <span lang="VI" style="">8</span>/2020.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">+ Lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương: <span lang="VI" style="">tháng </span>8/2020<span lang="VI" style=""> - tháng </span>9/2020.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">+ Đăng cổng thông tin điện tử: <span lang="VI" style="">tháng </span>8/2020<span lang="VI" style=""> - tháng </span>9/2020<span lang="VI" style="">, lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết</span> (<i>lần 1</i>).<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span lang="VI" style=""><font size="2">+ Chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết: tháng 9/2020.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">+ Phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh lấy ý kiến phản biện: <span lang="VI" style="">tháng 9</span>/2020.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">+ Đăng cổng thông tin điện tử<span lang="VI" style=""> lấy ý kiến dự thảo nghị quyết</span>: <span lang="VI" style="">tháng </span>9/2020 –<span lang="VI" style=""> tháng </span>10/2020 (<i>lần 2</i>).<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">+ Hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định: tháng 10/2020<span lang="VI" style="">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2"><span lang="VI" style="">-</span> Trình thông qua UBND tỉnh: <span lang="VI" style="">t</span>háng <span lang="VI" style="">1</span>1/2020.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2"><span lang="VI" style="">-</span> Trình thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy: <span lang="VI" style="">t</span>háng 11/2020.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2"><span lang="VI" style="">-</span> Trình thông qua HĐND tỉnh: <span lang="VI" style="">t</span>háng 12/2020.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt -1.15pt 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2"><span lang="VI" style="">Tổ chức</span> lấy ý kiến <span lang="VI" style="">đề nghị xây dựng Nghị quyết</span>:<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt -1.15pt 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2"><span lang="PT-BR" style="">- Lấy ý kiến trực tiếp: các sở, ngành có liên quan, </span>các tổ chức đoàn thể<span lang="PT-BR" style=""> và UBND các huyện, thị xã, thành phố <i>(bắt đầu từ ngày </i></span><i><span lang="VI" style="">24</span></i><i><span lang="PT-BR" style="">/8/2020 đến </span></i><i><span lang="VI" style="">hết </span></i><i><span lang="PT-BR" style="">ngày </span></i><i><span lang="VI" style="">0</span></i><i>3</i><i><span lang="PT-BR" style="">/</span></i><i><span lang="VI" style="">9</span></i><i><span lang="PT-BR" style="">/2020)</span></i><i><span lang="VI" style="">;<o:p></o:p></span></i></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt -1.15pt 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2"><span lang="PT-BR" style="">- Lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: <i>sonongnghiep.tayninh.gov.vn (bắt đầu từ ngày </i></span><i><span lang="VI" style="">24</span></i><i><span lang="PT-BR" style="">/8/2020 đến hết ngày </span></i><i><span lang="VI" style="">24</span></i><i><span lang="PT-BR" style="">/9/2020)</span></i><i><span lang="VI" style="">;<o:p></o:p></span></i></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt -1.15pt 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2"><i><span lang="VI" style="">- </span></i><span lang="VI" style="">Lấy ý kiến trực tiếp các doanh nghiệp chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến (<i>bắt đầu từ ngày 24/8/2020 đến hết ngày 0</i></span><i>3</i><i><span lang="VI" style="">/9/2020</span></i><span lang="VI" style="">).<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt -1.15pt 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><font size="2">Văn bản góp ý của quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, <span style="letter-spacing: 0.2pt;">trực tiếp là Chi cục Chăn nuôi và Thú y (địa chỉ: số 021, Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và gửi file mềm vào địa chỉ email: <i><a href="mailto:chicucthuytayninh@gmail.com"><span style="color: windowtext; text-decoration-line: none;">chicucthuytayninh@gmail.com</span></a></i> </span>(SĐT liên hệ: 02763.827.351). <span lang="VI">Nếu quá thời gian lấy ý kiến nêu trên, cơ quan, </span>đơn vị và các đối tượng liên quan<span lang="VI" style=""> không có văn bản góp ý thì xem như thống nhất với nội dung đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chủ trương xây dựng Nghị quyết HĐND.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt -1.15pt 6pt 0mm; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><span style="font-size: small; text-indent: 35.45pt;">Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận được các ý kiến góp ý của quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan./.</span></p>
Tài liệu đính kèm:
330CV lay y kien gop y cac So ban nganh (NQVCCN) 20.8_Signed.pdf    
330DT NQ khu vuc khong duoc phep CN 19.8.2020 (1).doc