Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
10/07/2020
Ngày kết thúc:
10/08/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường   trên địa bàn tỉnh Tây Ninh   </span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường   trên địa bàn tỉnh Tây Ninh   </span></font>
Tài liệu đính kèm:
295DUTHAOQUYETDINH_10.7.doc