Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
01/09/2020
Ngày kết thúc:
10/09/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến  dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030</span></font>
Nội dung:
<span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến  dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030</span>
Tài liệu đính kèm:
23527.8.2020_ KH Phat trien DN Cong nghe so.doc