Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
21/08/2020
Ngày kết thúc:
28/08/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh </span></font>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 125%;"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 18.6667px;">Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, </span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 125%;"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 18.6667px;">Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo “Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh”. Kính gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến cho Dự thảo và gửi ý kiến đóng góp về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/8/2020 để Sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh. (file đính kèm)</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 125%;"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 18.6667px;">Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị.</span></font></p>
Tài liệu đính kèm:
685Du thao Quy dinh thuc day su dung DVC_V2.doc