Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 2020

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
27/08/2020
Ngày kết thúc:
31/08/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 2020</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 2020</span></font>
Tài liệu đính kèm:
813Dự thảo Kế hoạch DVC mức độ 4 - 2020.docx