Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc góp ý quy định hệ số tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
18/08/2020
Ngày kết thúc:
18/09/2020
Trích yếu:
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">Về việc góp ý quy định hệ số tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai</span>
Nội dung:
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">Về việc góp ý quy định hệ số tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai</span>
Tài liệu đính kèm:
526CV.Lay y kien du thao QD ty le quy doi_Signed.pdf