Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
24/08/2020
Ngày kết thúc:
26/08/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030</span></font>
Tài liệu đính kèm:
8DThao_NQ_Chuyendoiso_TayNinh_V1.docx