Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Quyết định bổ sung điểm h khoản 5 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STC

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
21/08/2020
Ngày kết thúc:
20/09/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:EN-US">G</span><span lang="VI">óp ý dự thảo Quyết định bổ sung điểm h khoản 5 Điều 2 Quy định</span><span lang="VI" style="mso-ansi-language:EN-US"> </span><span lang="VI">chức </span><span style="mso-ansi-language:EN-US">n</span><span lang="VI">ăng, nhiệm vụ, quyền</span><span lang="VI" style="mso-ansi-language:EN-US"> </span><span lang="VI">hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính</span><span lang="VI" style="mso-ansi-language:EN-US"> </span><span lang="VI">tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND</span><span lang="VI" style="mso-ansi-language:EN-US"> </span><span lang="VI">của UBND tỉnh.<o:p></o:p></span></p>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 14.0pt">Căn cứ Công văn số 2713/VP-KTTC ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc ý kiến đối với nội dung tham mưu của Sở Tài chính liên quan đến việc thi hành Luật Quản lý nợ công;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size: 14.0pt"><span style="mso-tab-count:1">          </span>Để có cơ sở tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung <i style="mso-bidi-font-style: normal">“Quản lý nợ chính quyền địa phương”</i> vào điểm h Khoản 5 Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:35.45pt"><span style="mso-bidi-font-size: 14.0pt">“h) </span><span lang="VI" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-ansi-language: VI">Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà n</span><span style="mso-bidi-font-size: 14.0pt">ư</span><span lang="VI" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-ansi-language: VI">ớc đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; </span><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt">quản lý nợ chính quyền địa phương;</span><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt; mso-ansi-language:VI"> <span lang="VI">giúp <span style="color:black;mso-color-alt: windowtext;background:white">Ủy ban nhân dân</span> tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công</span></span><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt">”.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:35.45pt"><span style="mso-bidi-font-size: 14.0pt">Sở Tài chính kính đề nghị Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố<span style="color:red"> </span>cho ý kiến dự thảo Quyết định nêu trên.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:35.45pt"><span style="mso-bidi-font-size: 14.0pt"><span style="mso-tab-count:1"> </span>Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tài chính trước ngày <span style="mso-spacerun:yes">         </span>22/9/2020. Sau thời gian góp ý, các cơ quan đơn vị không có ý kiến góp ý dự thảo xem như thống nhất với dự thảo Quyết định nêu trên.<o:p></o:p></span></p>
Tài liệu đính kèm:
569Du thao QD UBND tinh sua doi, BS CNNV STC 2020 21.8.doc    
569QD so 31-2016-UBND ve chuc nang-nhiem vu STC.pdf