Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
21/08/2020
Ngày kết thúc:
20/09/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025</span></font>
Nội dung:
<div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Arial">Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ </font><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial">trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, </font><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial">thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025 </font><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i><font face="Arial">(sau đây gọi tắt là </font></i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i><font face="Arial">Nghị quyết)</font></i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial">, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua vào kỳ </font><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial">họp cuối năm 2020.</font></span></span></span></span></span></span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Arial">Theo ý kiến của Sở Tư pháp Tây Ninh tại Công văn số 1554/STPXDKT&QLTTPL, ngày 02/7/2020 về việc phúc đáp công văn số 2297/SNN-</font><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial">KHTC ngày 19/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và </font><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial">PTNT tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ </font><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial">áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy </font><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial">sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -2025 (</font><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i><font face="Arial">có dự thảo Nghị quyết gửi </font></i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i><font face="Arial">kèm theo</font></i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial">), dự kiến trình tự thông qua Nghị quyết như sau:</font></span></span></span></span></span></span></span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">- Tờ trình chủ trương xây dựng Nghị quyết:</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">+ Trình UBND tỉnh: tháng 8-9/2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">+ Trình HĐND tỉnh: tháng 9/2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">- Xây dựng Nghị quyết:</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">+ Dự thảo Nghị quyết: tháng 8/2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">+ Lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương: tháng 8/2020 - tháng 9/2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">+ Đăng cổng thông tin điện tử: tháng 8/2020 - tháng 9/2020, lấy ý kiến đề </span><span style="font-family: Arial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">nghị xây dựng Nghị quyết (<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>lần 1</i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">).</span></span></span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">+ Chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết: tháng 9/2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">+ Đăng cổng thông tin điện tử lấy ý kiến dự thảo nghị quyết: tháng 9/2020 </span><span style="font-family: Arial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">– tháng 10/2020 (<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>lần 2</i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">).</span></span></span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">+ Hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định: tháng 10/2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">- Trình thông qua UBND tỉnh: tháng 11/2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">- Trình thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy: tháng 11/2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">- Trình thông qua HĐND tỉnh: tháng 12/2020.</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Tổ chức lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết:</span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">- Lấy ý kiến trực tiếp: các sở, ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể và </span><span style="font-family: Arial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">UBND các huyện, thị xã, thành phố <span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>(bắt đầu từ ngày </i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>24</i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>/8/2020 đến hết </i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>ngày </i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>03/9/2020);</i></span></span></span></span></span></span></div><font face="Arial" style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">- Lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp trên cổng thông <span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: <span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>sonongnghiep.tayninh.gov.vn (bắt đầu từ ngày </i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>24</i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>/8/2020 đến hết ng</i><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><i>ày 24/9/2020);</i></span></span></span></span></span></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><div style="text-align: justify;">Văn bản góp ý của quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan gửi về <span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">Sở Nông nghiệp và PTNT, qua địa chỉ 96 Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, <span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">thành phố Tây Ninh hoặc qua địa chỉ email: kehoachvadautu@gmail.com./.</span></span></div></span></font><div style="text-align: justify;"><br></div></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Tài liệu đính kèm:
133Dự thảo NQ VietGAP.doc    
134To trinh UBND VietGAP.docx