Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Góp ý về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 202110/26/202011/26/2020 10:42 AM
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành đơn giá tạm thời hỗ trợ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh10/8/202011/7/2020 9:28 AM
Dự thao Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 9/29/202010/29/2020 3:13 PM
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 9/29/202010/29/2020 9:42 AM
  
  
  
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 20309/28/202010/28/2020 10:09 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/14/202010/13/2020 2:05 PM
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/20179/11/202010/11/2020 1:38 PM
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/10/202010/16/2020 9:15 AM
Quyết định Ban hành quy định chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia và giải tỉnh.9/3/202010/3/2020 11:04 AM
Lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND về giãn lộ trình thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt8/28/20209/28/2020 3:08 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 (lần 2)8/26/20209/24/2020 9:02 AM
góp ý dự thảo Quyết định về Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20208/27/2020 4:43 PM
Góp ý dự thảo Quyết định bổ sung điểm h khoản 5 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STC8/21/20209/20/2020 4:47 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh 8/21/20208/28/2020 8:51 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/20198/18/20209/18/2020 8:30 AM
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh7/31/20208/31/2020 9:00 AM
Ý kiến dự thảo Quyết định quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh7/21/20208/21/2020 8:30 AM
Lấy ý kiến dự thảo QĐ thay thế QĐ số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 phân cấp quản lý nhà nước về ATTP6/26/20207/26/2020 3:00 PM
Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 6/19/20207/19/2020 2:43 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/11/20207/11/2020 4:33 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vât liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/11/20207/11/2020 3:00 PM
Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/8/20207/8/2020 2:26 PM
ý kiến dự thảo Quyết định UBND tỉnh về việc bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/1/20206/30/2020 2:23 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh5/28/20206/28/2020 3:31 PM
Lấy ý kiến về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh5/5/20206/5/2020 2:26 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô4/17/20205/17/2020 10:57 AM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định bổ sung ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh4/16/20205/16/2020 9:10 AM
V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định và Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND)4/15/20205/15/2020 9:12 AM
Dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 26.2019 của UBND tỉnh về cơ cấu tổ chức4/13/20205/12/2020 3:30 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND4/10/20205/10/2020 2:06 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh3/19/20204/18/2020 4:58 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh2/20/20203/20/2020 9:00 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh2/20/20203/20/2020 9:00 AM
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/30/201911/30/2019 3:23 PM
1 - 30Next