Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Văn bản dự thảo" list.
  
  
  
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20208/26/2020 5:22 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20208/26/2020 5:22 PM
Góp ý - Dự thảo quy định chế độ Công cụ hỗ trợ BVDP7/21/20208/20/2020 8:20 AM
Quy định tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng BVDP7/21/20208/20/2020 8:14 AM
Cho ý kiến về dự thảo Quyết định hanh hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh6/7/20207/7/2020 4:58 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Tây Ninh10/10/201911/11/2019 10:50 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế mua, bán hàng miễn thuế tại Khu TM-CN Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh 5/4/20186/3/2018 5:12 PM
Dự thảo Quyết định của UĐND tỉnh về mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/4/201711/3/2017 10:24 AM