Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Văn bản dự thảo" list.
  
  
  
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời10/28/202011/26/2020 5:51 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -202510/9/202011/8/2020 3:28 PM
lấy ý kiến đề xuất xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025.9/21/202010/21/2020 4:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi8/24/20209/25/2020 9:02 AM
Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 20308/24/20208/26/2020 4:08 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -20258/21/20209/20/2020 8:28 AM
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/5/20207/5/2020 11:26 AM
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/5/20207/5/2020 3:37 PM
Dự thảo NGHỊ QUYẾT về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh6/5/20207/1/2020 3:07 PM
Dự thảo hồ sơ ban hành Nghị quyết quy định mức đóng góp và hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện6/3/20207/3/2020 2:19 PM
dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động tại CSCNMT6/3/20207/3/2020 2:16 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.5/21/20205/29/2020 1:49 PM
Góp ý Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nhân tài thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.5/8/20206/8/2020 4:53 PM
Cho ý kiến đối với việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 10/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh5/6/20206/6/2020 5:48 PM
Góp ý Nghị quyết trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn4/16/20205/16/2020 8:01 AM
Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương3/26/20204/26/2020 3:50 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 và năm 2020 nguồn bội chi ngân sách địa phương.3/26/20204/17/2020 2:57 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 và năm 2020 nguồn bội chi ngân sách địa phương.3/26/20204/17/2020 2:50 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định về Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.3/26/20204/17/2020 2:36 PM
Dự thảo NQ Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh3/9/20204/9/2020 9:19 AM
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh2/29/20203/30/2020 10:19 AM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết, Quyết định ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.10/25/201911/25/2019 9:23 AM
dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/23/201911/23/2019 10:48 AM
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về tăng vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020 - 202510/22/201911/21/2019 3:32 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và các mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách10/22/201911/22/2019 10:52 AM
Về việc lấy ý kiến điều chỉnh Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh10/17/201911/15/2019 2:46 PM
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (Lần 2)10/8/201911/8/2019 3:34 PM
góp ý hồ sơ Tờ trình của UBND tỉnh xin ý kiến xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/6/201910/6/2019 2:12 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi9/5/201910/5/2019 11:45 AM
Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh5/27/20196/27/2019 5:02 PM
1 - 30Next