Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Văn bản dự thảo" list.
  
  
  
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-20309/1/20209/10/2020 3:56 PM
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 20208/27/20208/31/2020 2:49 PM
Góp ý dự thảo quyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện KH phát triển KT-XH năm 20201/3/20201/7/2020 4:00 PM
lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư5/15/20196/24/2019 5:00 PM
Lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ5/22/20175/26/2017 11:00 PM