Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Văn bản dự thảo" list.
  
  
  
V/v góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0.9/16/202010/30/2020 10:44 AM
Lấy ý kiến dự kiến giao biên chế công chức khối hành chính năm 20208/1/20201/14/2020 10:25 AM
Dự thảo Đề án 'Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở GTVT';QĐ sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 3 QĐ16/2016/QĐ-UBND ...6/25/20197/25/2019 10:59 AM
Quyết định phê duyệt kế hoạch chương trình sữa học đường2/13/20193/15/2019 3:54 PM
Công văn góp ý công tác y tế trường học1/21/20192/21/2019 7:59 AM
Hồ Sơ Chuyển1/5/20192/6/2019 11:15 AM
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh8/3/20189/3/2018 9:02 AM
ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 20301/2/20182/2/2018 8:39 AM
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh11/14/201712/14/2017 7:42 AM
Đề cương Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-20206/9/20177/9/2017 2:20 PM