Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Văn bản dự thảo" list.
  
  
  
lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 20255/31/20207/15/2020 7:58 PM
Lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 20255/28/20207/25/2020 2:34 PM
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII Đảng bộ thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 20253/25/20204/24/2020 11:02 AM
V/v góp ý Báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ khuyến khích và Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh3/18/20204/19/2020 4:36 PM
Xin ý kiến tham gia vào báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Bình Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 20192/11/20192/15/2019 3:46 PM
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 201710/1/201810/3/2018 3:20 PM
Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan chính sách thiết chế văn hóa ấp, văn hóa dân tộc5/15/20186/15/2018 3:19 PM
Báo cáo đánh giá tác động việc thực hiện chế độ chính sách đối với người quản lý và kinh phí duy trì hoạt động đối với nhà văn hóa ấp, nhà văn hóa dân tộc5/15/20186/15/2018 3:16 PM
UBND huyện Châu Thành lấy ý kiến người dân về xét, công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn Nông thôn mới 5/7/20185/30/2018 9:23 AM
Văn bản dự thảo Cục Thống Kê5/19/20176/18/2017 10:02 PM
Văn bản dự thảo Sở kế hoạch và đầu tư 5/19/20176/18/2017 10:02 PM
Văn bản dự thảo Sở Ngoại Vụ5/19/20176/18/2017 10:01 PM
Văn bản dự thảo Sở TTTT5/19/20176/18/2017 10:01 PM
Văn bản dự thảo Sở Y Tế5/19/20176/18/2017 10:01 PM
Văn bản dự thảo5/19/20177/18/2017 9:48 AM