Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 202510/27/202011/26/2020 3:19 PM
Góp ý về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 202110/26/202011/26/2020 10:42 AM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.10/16/202011/16/2020 1:48 PM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội Tây Ninh năm 202110/14/202011/14/2020 7:58 AM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 202110/14/202011/14/2020 7:44 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -202510/9/202011/8/2020 3:28 PM
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành đơn giá tạm thời hỗ trợ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh10/8/202011/7/2020 9:28 AM
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 202010/7/202011/7/2020 2:08 PM
Sở GDĐT: Xin ý kiến góp ý xây dựng Nghị quyết theo Biên bản số 144/BB-HĐND ngày 16/9/2020 của họp Thường trực HĐND tỉnh10/6/202011/5/2020 3:07 PM
vv góp ý dự thảo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 27 công trình vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu XDNTM nâng cao và 02 công trình vốn chỉnh trang đô thị9/29/202010/30/2020 2:33 PM
V/v góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0.9/16/202010/30/2020 10:44 AM
  
  
  
Dự thao Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 9/29/202010/29/2020 3:13 PM
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 9/29/202010/29/2020 9:42 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 20309/28/202010/28/2020 10:09 AM
về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/28/202010/28/2020 7:28 AM
V/v góp ý dự thảo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 57 công trình vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu XDNTM, và 01 công trình nguồn vốn ngân sách huyện.9/25/202010/28/2020 2:00 PM
lấy ý kiến đề xuất xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025.9/21/202010/21/2020 4:00 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/21/202010/21/2020 3:01 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/14/202010/13/2020 2:05 PM
Góp ý dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương9/14/20209/23/2020 7:45 AM
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/20179/11/202010/11/2020 1:38 PM
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh9/11/202010/11/2020 7:58 AM
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/10/202010/16/2020 9:15 AM
Lấy ý kiến dự thảo các văn bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện9/3/202010/9/2020 2:35 PM
Quyết định Ban hành quy định chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia và giải tỉnh.9/3/202010/3/2020 11:04 AM
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-20309/1/20209/10/2020 3:56 PM
Lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND về giãn lộ trình thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt8/28/20209/28/2020 3:08 PM
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 20208/27/20208/31/2020 2:49 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 (lần 2)8/26/20209/24/2020 9:02 AM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20209/23/2020 5:48 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20208/26/2020 5:22 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20208/26/2020 5:22 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi8/24/20209/25/2020 9:02 AM
góp ý dự thảo Quyết định về Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20208/27/2020 4:43 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 20308/24/20208/26/2020 4:08 PM
Góp ý dự thảo Quyết định bổ sung điểm h khoản 5 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STC8/21/20209/20/2020 4:47 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh 8/21/20208/28/2020 8:51 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -20258/21/20209/20/2020 8:28 AM
Về việc góp ý quy định hệ số tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai8/18/20209/18/2020 1:56 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/20198/18/20209/18/2020 8:30 AM
V/v lấy ý kiến thành viên Khối thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 20208/17/20208/20/2020 2:33 PM
1 - 30Next