Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh11/17/201711/24/2017 10:12 PM
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh11/14/201712/14/2017 7:42 AM
Quyết định Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản11/8/201712/8/2017 10:54 AM
Góp ý dự thảo về Quyết định ban hành quy định về phân loại và phân cấp quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Tây Ninh11/7/201712/7/2017 11:05 AM
Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.11/1/201711/22/2017 5:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định "Ban hành Quy định về mức hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"10/30/201711/29/2017 3:02 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc.10/24/201711/24/2017 2:40 PM
  
  
  
Góp ý dự thảo quy chế 11/2/201711/6/2017 12:40 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-202010/24/201711/17/2017 3:10 PM
góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201810/18/201710/31/2017 3:14 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-202110/17/201711/17/2017 2:54 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo "Xây dựng Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020"10/14/201711/14/2017 6:44 PM
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến "Đề nghị xây dựng Nghị quyết về mức hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"10/14/201711/14/2017 6:02 PM
NGHỊ QUYẾT về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 201810/13/201711/12/2017 6:07 PM
QUYẾT ĐỊNH về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 201810/13/201711/12/2017 6:03 PM
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.10/13/201711/15/2017 8:39 AM
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh10/12/201711/11/2017 2:40 PM
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 201610/12/201711/11/2017 1:48 PM
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 10/12/201711/11/2017 8:05 AM
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2018).10/12/201711/12/2017 7:02 AM
Nghị quyết Về mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/11/201711/10/2017 4:09 PM
Quyết định Ban hành giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/11/201711/10/2017 4:07 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 201710/10/201711/11/2017 3:31 PM
Dự thảo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201810/9/201711/8/2017 3:35 PM
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/9/201711/10/2017 10:10 AM
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/6/201711/5/2017 4:07 PM
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành Quy định định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/5/201711/4/2017 8:26 AM
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.10/4/201711/3/2017 3:23 PM
Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/4/201711/3/2017 3:06 PM
Dự thảo Quyết định của UĐND tỉnh về mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/4/201711/3/2017 10:24 AM
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/4/201711/3/2017 10:23 AM
góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh9/27/201710/27/2017 3:14 PM
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động9/27/201710/3/2017 5:00 PM
Quyết định dự thảo về Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/25/201710/25/2017 1:52 PM
Nghị quyết dự thảo về Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/25/201710/25/2017 1:43 PM
Góp ý Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh vè Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/14/201710/14/2017 2:47 PM
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách ĐT SĐH và thu hút nhân tài (Có bổ sung nội dung sửa đổi).9/13/20179/24/2017 7:34 AM
1 - 30Next