Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2020New1/18/20182/17/2018 4:39 PM
Về việc điều chỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh1/16/20181/25/2018 8:49 AM
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh1/16/20181/25/2018 8:47 AM
Lấy ý kiến bổ sung chợ, siêu thị vào quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 20201/16/20181/25/2018 12:00 PM
Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/20161/15/20182/14/2018 9:02 AM
Về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh1/15/20182/15/2018 8:40 AM
Về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh1/15/20182/14/2018 8:35 AM
Quy định thời gianQuyết định, phê chuẩn và biểu mẫu lập các báo cáo kế hoạch tài chính New1/15/20182/15/2018 9:24 AM
Lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị1/12/20181/19/2018 3:59 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 20201/8/20181/19/2018 4:25 PM
Lấy ý kiến xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ1/8/20182/7/2018 2:18 PM
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh1/8/20181/19/2018 8:58 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 20201/5/20181/19/2018 3:46 PM
Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 20201/5/20182/4/2018 9:00 AM
ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 20301/2/20182/2/2018 8:39 AM
  
  
  
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về chế độ chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh1/11/20181/16/2018 4:31 PM
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 20171/11/20181/13/2018 3:22 PM
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh12/18/20171/17/2018 5:20 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 12/18/20171/18/2018 1:53 PM
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 202012/15/20171/15/2018 9:40 AM
Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 202012/15/20171/15/2018 8:09 AM
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định việc phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh12/13/20171/12/2018 9:05 AM
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh12/6/20171/6/2018 3:47 PM
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2018)12/6/20171/6/2018 3:43 PM
Về việc lấy ý kiến dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh12/5/20171/5/2018 3:48 PM
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh11/30/201712/30/2017 8:02 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh11/23/201712/23/2017 4:32 PM
Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh11/20/201712/20/2017 3:58 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh11/17/201711/24/2017 10:12 PM
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh11/14/201712/14/2017 7:42 AM
Quyết định Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản11/8/201712/8/2017 10:54 AM
Góp ý dự thảo về Quyết định ban hành quy định về phân loại và phân cấp quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Tây Ninh11/7/201712/7/2017 11:05 AM
Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh11/7/201712/7/2017 8:22 AM
Góp ý dự thảo quy chế 11/2/201711/6/2017 12:40 AM
Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.11/1/201711/22/2017 5:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định "Ban hành Quy định về mức hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"10/30/201711/29/2017 3:02 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-202010/24/201711/17/2017 3:10 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc.10/24/201711/24/2017 2:40 PM
góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201810/18/201710/31/2017 3:14 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-202110/17/201711/17/2017 2:54 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo "Xây dựng Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020"10/14/201711/14/2017 6:44 PM
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến "Đề nghị xây dựng Nghị quyết về mức hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020"10/14/201711/14/2017 6:02 PM
NGHỊ QUYẾT về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 201810/13/201711/12/2017 6:07 PM
QUYẾT ĐỊNH về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 201810/13/201711/12/2017 6:03 PM
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh10/12/201711/11/2017 2:40 PM
1 - 30Next