Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây NinhNew7/11/20198/10/2019 12:22 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT7/9/20198/9/2019 7:36 AM
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC trên địa bàn tỉnh7/3/20198/4/2019 8:51 AM
lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chợ Lợi Thuận huyện Bến Cầu 7/2/20198/1/2019 9:23 AM
Dự thảo QĐ Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh 6/25/20197/25/2019 11:00 AM
Dự thảo Đề án 'Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh'6/25/20197/25/2019 10:59 AM
  
  
  
Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1; khoản 2 Điều 5 Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021New6/15/20197/15/2019 10:52 AM
Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/10/20197/10/2019 10:05 PM
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh6/7/20197/7/2019 2:09 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh6/7/20197/7/2019 9:46 AM
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh6/3/20197/4/2019 5:57 PM
Dự thảo Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/3/20196/8/2019 2:00 PM
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.6/3/20197/2/2019 9:47 AM
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định phân cấp quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh5/31/20196/30/2019 2:00 PM
Góp ý dự thảo Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân5/29/20196/28/2019 4:15 PM
Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh5/27/20196/27/2019 5:02 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh5/16/20196/16/2019 4:26 PM
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại khu lưu trú của doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 5/15/20196/14/2019 11:35 AM
lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư5/15/20196/24/2019 5:00 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh5/14/20196/14/2019 4:11 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/20175/10/20195/15/2019 5:00 PM
Về việc lấy ý kiến Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Quy định chế độ nhuận bút, thù lao.5/4/20196/3/2019 2:30 PM
góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 20195/3/20196/2/2019 2:18 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia5/2/20195/9/2019 5:00 PM
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện5/1/20196/22/2019 3:16 PM
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết, Phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 4/26/20195/26/2019 9:11 AM
góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh 4/24/20195/24/2019 1:26 PM
V/v lấy ý kiến về việc bãi bỏ quy hoạch được phê duyệt dưới hình thức văn bản QPPL theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch4/22/20195/22/2019 9:59 AM
NGHỊ QUYẾT Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh4/19/20195/19/2019 3:29 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh4/11/20195/11/2019 2:48 PM
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh4/10/20195/10/2019 11:47 AM
Lấy ý kiến góp ý quy định về lễ nghi đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm tỉnh Tây Ninh4/9/20194/27/2019 10:54 AM
Lấy ý kiến Dự thảo quyết định điều chỉnh, sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính4/8/20195/9/2019 1:41 PM
Dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 4/8/20195/8/2019 7:42 AM
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 4/8/20195/8/2019 7:40 AM
Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung và dự thảo Đề án Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 3/29/20194/28/2019 10:56 AM
1 - 30Next