Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 6/19/20207/19/2020 2:43 PM
Lấy ý kiến Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.6/17/20207/17/2020 10:55 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/11/20207/11/2020 4:33 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vât liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/11/20207/11/2020 3:00 PM
Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/8/20207/8/2020 2:26 PM
Cho ý kiến về dự thảo Quyết định hanh hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh6/7/20207/7/2020 4:58 PM
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/5/20207/5/2020 11:26 AM
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/5/20207/5/2020 3:37 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/5/20207/5/2020 11:12 AM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh6/5/20207/5/2020 9:02 AM
Dự thảo hồ sơ ban hành Nghị quyết quy định mức đóng góp và hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện6/3/20207/3/2020 2:19 PM
dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động tại CSCNMT6/3/20207/3/2020 2:16 PM
lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 20255/31/20207/15/2020 7:58 PM
Lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 20255/31/20207/15/2020 7:57 PM
Lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 20255/28/20207/25/2020 2:34 PM
  
  
  
Dự thảo NGHỊ QUYẾT về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh6/5/20207/1/2020 3:07 PM
ý kiến dự thảo Quyết định UBND tỉnh về việc bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/1/20206/30/2020 2:23 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh5/28/20206/28/2020 3:31 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.5/21/20205/29/2020 1:49 PM
Về việc thay thế Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 20245/15/20206/14/2020 9:30 AM
Sở Giao thông Vận tải lấy ý kiến nhân dân về phương án kiến trúc công trình cầu Thái Hoà5/12/20205/18/2020 6:30 AM
Góp ý Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nhân tài thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.5/8/20206/8/2020 4:53 PM
Cho ý kiến đối với việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 10/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh5/6/20206/6/2020 5:48 PM
Lấy ý kiến về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh5/5/20206/5/2020 2:26 PM
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 20204/29/20205/29/2020 8:27 AM
góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 20204/25/20205/25/2020 2:41 PM
Nghị quyềt Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024 4/18/20205/15/2020 6:59 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô4/17/20205/17/2020 10:57 AM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định bổ sung ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh4/16/20205/16/2020 9:10 AM
Góp ý Nghị quyết trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn4/16/20205/16/2020 8:01 AM
V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định và Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND)4/15/20205/15/2020 9:12 AM
Dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 26.2019 của UBND tỉnh về cơ cấu tổ chức4/13/20205/12/2020 3:30 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND4/10/20205/10/2020 2:06 PM
Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh3/31/20205/1/2020 7:25 AM
Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương3/26/20204/26/2020 3:50 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 và năm 2020 nguồn bội chi ngân sách địa phương.3/26/20204/17/2020 2:57 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 và năm 2020 nguồn bội chi ngân sách địa phương.3/26/20204/17/2020 2:50 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định về Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.3/26/20204/17/2020 2:36 PM
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII Đảng bộ thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 20253/25/20204/24/2020 11:02 AM
lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh3/25/20203/27/2020 5:00 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh3/19/20204/18/2020 4:58 PM
V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban hành Điều lẹ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng3/19/20203/19/2020 10:16 AM
V/v góp ý Báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ khuyến khích và Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh3/18/20204/19/2020 4:36 PM
Dự thảo NQ Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh3/9/20204/9/2020 9:19 AM
Góp ý dự thảo Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh3/3/20204/3/2020 3:07 PM
1 - 30Next