Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆNLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
2THỦ TỤC GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG CỦA CẤP HUYỆNLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
3THỦ TỤC MIỄN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆNLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
4THỦ TỤC HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆNLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
5THỦ TỤC MIỄN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH, GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘILao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
6THỦ TỤC HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH, GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘILao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
7THỦ TỤC HỖ TRỢ VĂN HÓA, HỌC NGHỀ, TRỢ CẤP KHÓ KHĂN BAN ĐẦU CHO NẠN NHÂN Lao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
8THỦ TỤC CẤP GIẤY GIỚI THIỆU ĐI THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ VÀ HỖ TRỢ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
9THỦ TỤC TIẾP NHẬN NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Lao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
10THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬTLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
11THỦ TỤC THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI KHI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ Lao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
12THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH, THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Lao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
13THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐANG MANG THAI HOẶC NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI ĐANG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNGLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
14THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNGLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
15THỦ TỤC THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬTLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
16THỦ TỤC TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN THÀNH LẬP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆNLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
17THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI DO PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆNLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
18THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP DI BỊ MẤT, HƯ HỎNG; ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHI CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT THAY ĐỔI TÊN GỌI, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, PHẠM VI, NỘI DUNG DỊCH VỤ, ĐỐI VỚI CƠ SỞ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC THÀNH LẬPLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
19THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC THÀNH LẬPLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
20THỦ TỤC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG NGOÀI NƠI CƯ TRÚ MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN THÍCH CHĂM SÓC Lao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
21THỦ TỤC NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP Lao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện
22THỦ TỤC NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP LÀ TRẺ EM CÓ CẢ CHA, MẸ BỊ CHẾT, MẤT TÍCH MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN THÍCH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HOẶC NGƯỜI THÂN THÍCH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNGLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2UBND huyện