Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
2Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
3Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
4Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
5Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
6Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
7Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
8Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
9Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
10Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
11Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
12Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
13Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
14Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
15Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
16Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
17Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
18Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
19Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
20Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
21Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
22Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ