Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáoBan Tôn giáoMức độ 2Bộ Nội vụ
2XÁC NHẬN SƠ YẾU LÝ LỊCH NƠI NGƯỜI VÀO TU CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ¬Ban Tôn giáoMức độ 2
3XÁC NHẬN SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THUYÊN CHUYỂN.Ban Tôn giáoMức độ 2
4TIẾP NHẬN THÔNG BÁO VIỆC CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI LÀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH .....Ban Tôn giáoMức độ 2
5TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁOBan Tôn giáoMức độ 2
6TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁOBan Tôn giáoTIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO
7TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG PHẠM VI MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁOBan Tôn giáoMức độ 2
8TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO Ban Tôn giáoMức độ 2
9TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH 92/2012/NĐ-CP.Ban Tôn giáoTIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH 92/2012/NĐ-CP.
10TIẾP NHẬN THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH (NƠI ĐI)Ban Tôn giáoMức độ 2
11TIẾP NHẬN THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN HOẶC BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG.Ban Tôn giáoMức độ 2
12TIẾP NHẬN THÔNG BÁO DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG TẠI CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG VÀO NĂM SAU.Ban Tôn giáoMức độ 2
13TIẾP NHẬN THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC SẮC TRONG TÔN GIÁOBan Tôn giáoMức độ 2
14TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI VỀ ĐƯỢC PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ.Ban Tôn giáoTIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI VỀ ĐƯỢC PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ.
15ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO Ban Tôn giáoĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO
16ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH (NƠI ĐẾN)Ban Tôn giáoMức độ 2
17ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO.Ban Tôn giáoMức độ 2
18ĐĂNG KÝ SINH HOẠT ĐIỂM NHÓM TIN LÀNHBan Tôn giáoMức độ 2
19ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TUBan Tôn giáoMức độ 2
20ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ Ban Tôn giáoMức độ 2
21ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNHBan Tôn giáoMức độ 2
22ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG MỘT TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNGBan Tôn giáoMức độ 2