Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
3. Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (theo QĐ 1133/QĐ-BHXH)
Cơ quan cập nhật:
Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực:
Chi trả các chế độ BHXH
Cơ sở Pháp lý:
- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày  23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH;
- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH.
Trình tự Thực hiện:
1. Bước 1:
- Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang lĩnh bằng tiền mặt muốn chuyển sang lĩnh qua tài khoản cá nhân hoặc ngược lại, hoặc từ tài khoản cá nhân này sang tài khoản cá nhân khác, lập Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH) nộp cho ĐDCT hoặc BHXH Huyện.
2. Bước 2:
- BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, báo cho BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng; chi trả chi phí mở tài khoản (nếu có).
- BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền cho người hưởng trên danh sách chi trả, chuyển BHXH cấp huyện để thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp cho ĐDCT hoặc BHXH huyện.
Thành phần Hồ sơ:
- Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH).
- Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian Giải quyết:

Nếu người hưởng nộp mẫu 20-CBH trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa

Đối tượng:
Cá nhân
Kết quả:
Danh sách chi trả
Yêu cầu và Điều kiện:
Không
Lệ phí:
Không
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: