Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
1. Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (theo QĐ 1133/QĐ-BHXH)
Cơ quan cập nhật:
Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực:
Chi trả các chế độ BHXH
Cơ sở Pháp lý:
- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày  23/5/2012  của BHXH Việt Nam;
- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
Trình tự Thực hiện:
1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy truy lĩnh tiếp tục nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 19-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH) gửi BHXH cấp huyện.
2. Bước 2: BHXH huyện kiểm tra, đối chiếu với Danh sách chi trả và Sổ theo dõi người hưởng tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số S01-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH), xác nhận giải quyết vào Mẫu số 19-CBH thực hiện chi trả cho người hưởng.
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần Hồ sơ:
Giấy truy lĩnh, tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH).
Thời gian Giải quyết:
Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
Đối tượng:
Cá nhân
Kết quả:
Phiếu chi tiền mặt
Yêu cầu và Điều kiện:
Không
Lệ phí:
Không
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: