Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)
Cơ quan ban hành:
Sở Tài chính
Cơ quan cập nhật:
Sở Tài chính
Lĩnh vực:
Quản lý Ngân sách
Cơ quan thực hiện:

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ sở Pháp lý:

 - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Trình tự Thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thì nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau

STT

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian 30 ngày

Bước 1

Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp tại Trung tâm.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ sẽ được Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chuyển cho Sở Tài chính giải quyết (Trưởng phòng QLG&CS)

 

Công chức tại  Trung tâm Hành chính công tỉnh

0.5 ngày

Bước 2

 

Sở Tài chính

- Trưởng phòng QLG&CS tiếp nhận hồ sơ từ  Trung tâm Hành chính công.

- Phân công Chuyên viên phụ trách chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng QLG&CS

 

0.5 ngày

 

- Thẩm định hồ sơ và dự thảo Tờ trình.

- Trình Lãnh đạo phòng  phê duyệt, trình lãnh đạo Sở 

 

Chuyên viên phòng QLG&CS

 

14.5 ngày

- Nếu thống nhất với ý kiến tham mưu của Chuyên viên, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Nếu không thống nhất, đề nghị Chuyên viên thẩm định lại hồ sơ

Trưởng phòng QLG&CS

 

01 ngày

- Nếu thống nhất với ý kiến tham mưu của phòng QLG&CS, phê duyệt và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh

- Nếu không thống nhất, đề nghị  phòng QLG&CS thẩm định lại

(Trường hợp nếu có sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan theo chỉ đạo hoặc các nội dung khác… cử Chuyên viên thực hiện nhận, gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh đến khi hoàn thành)

Lãnh đạo Sở Tài chính

02 ngày

Bước 3

Văn phòng UBND tỉnh

- Tiếp nhận hồ sơ, văn bản từ Sở Tài chính, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xử lý tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp

-  Chuyển trả kết quả cho Sở Tài chính (Trưởng phòng QLG&CS)

Văn phòng UBND tỉnh

10 ngày

Bước 4

Sở Tài chính

Tiếp nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng QLG&CS chuyển kết quả cho Chuyên viên để gửi nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm

Trưởng phòng QLG&CS

01 ngày

Bước 5

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ Sở Tài chính trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu.

Công chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

0.5 ngày

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Mức độ:
Mức độ 2
Thành phần Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại (chủng loại, số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do bị mất, bị hủy hoại): 01 bản chính;

- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại (nếu có): 01 bản sao.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian Giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng:
Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản bị mất, hủy hoại.
Kết quả:

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

Yêu cầu và Điều kiện:
Không có
Nội dung Tập tin Đính kèm: