Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
Cơ quan cập nhật:
UBND Huyện Hòa Thành
Lĩnh vực:
Nội vụ
Mức độ:
Mức độ 2
Thành phần Hồ sơ:
1 Tờ trình của Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND cấp huyện
2 Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trình
3 Bản thành tích của tập thể đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (Tải biểu mẫu)