Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Thủ tục cho phép đón đoàn vào
Cơ quan cập nhật:
Sở ngoại vụ
Lĩnh vực:
Hoạt động đối ngoại
Cơ quan thực hiện:
Sở Ngoại vụ
Cơ sở Pháp lý:

- Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam;

- Thông tư 05/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012  về Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam;

- Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh;

- Quyết định công bố thủ tục hành chính: Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh.

Trình tự Thực hiện:

Trình tự

Cách thức thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1

 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ

Sở, ngành tiếp đoàn

 

Giờ hành chính

B2

 

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

*Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhận và chuyển phòng chuyên môn;

*Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1;

Bộ phận TN&TKQ

 

Giờ hành chính

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

B4

Thẩm định, tham mưu văn bản

Chuyên viên

03 ngày

B5

 

Lãnh đạo phòng xem xét, phê duyệt:

*Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình lãnh đạo Sở;

*Nếu không đồng ý: chuyển lại B4

Lãnh đạo Phòng

0.5 ngày

B6

 

Trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt:

*Nếu đồng ý: Ký vàchuyển bộ phận phát hành văn bản.

*Nếu không đồng ý: chuyển lạiB5.

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày

B7

UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

Tiếp nhận và trả kết quả; lưu hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Cách thức thực hiện:
Nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Mức độ:
Mức độ 3
Thành phần Hồ sơ:

*Trường hợp tiếp, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài:

-Văn bản (Công văn/Tờ trình) đề nghị xin tiếp, làm việc với đoàn(tối thiểu trước 07 ngày đoàn đến). Nội dung văn bản cầnnêu rõ:

+ Thời gian, địa điểm;

+ Nội dung, chương trình làm việc;

+ Danh sách/thành phần đoàn(đính kèm bản sao: Hộ chiếu, Visa nhập cảnh đối với người nước ngoài);

+ Thành phần đón tiếp, làm việcvới đoàn.

+ Và các văn bản có liên quan.

*Trường hợp tiếp, làm việc với các tổ chức PCPNN:

  - Ngoài thành phần hồ sơ trên, cần bổ sung Bản sao Giấy phép đăng ký hoạt động tại Việt Nam do Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao cấp.

Thời gian Giải quyết:

 Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng:

- Các sở, ban, ngành các đoàn thể và tổ chức xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tiếp, làm việc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài; các tổ chức phi chỉnh phủ nước ngoài (PCPNN) đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam;

-Quy trình này không áp dụng đối với: Các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh; các đoàn đại diện cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài; các tổ chức PCPNNchưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Kết quả:
Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh
Lệ phí:
Không