Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CHO PHÉP CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DIỆN ĐỊA PHƯƠNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ RA NƯỚC NGOÀI
Cơ quan cập nhật:
Sở ngoại vụ
Lĩnh vực:
Di trú nước ngoài
Cơ quan thực hiện:
Sở Ngoại vụ
Cơ sở Pháp lý:

-         Quyết định số 353- QĐ/TU, ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

-         Hướng dẫn 06-HD/BTCTU ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 353-QĐ/TU, ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trình tự Thực hiện:

TrìnhTự

Cách thức thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Chuẩn bị đầu đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

-Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhận và chuyển phòng chuyên môn;

-Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho Cá nhân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0.5 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ

-Thẩm định chuyên môn;

-Thẩm định pháp lý.

+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì thực hiện bước tiếp theo (làm phiếu trình và dự thảo Quyết định).

 + Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho cá nhân xem xét bổ sung.

Chuyên viên

0.5 ngày

B5

 Báo cáo Lãnh đạo phòng xem xét, phê duyệt:

-Nếu đồng ý : ký nháy văn bản, trình Giám đốc

-Nếu không đồng ý: chuyển lại B4

Lãnh đạo phòng

0.5 ngày

B6

Xem xét nội dung  Phiếu trình và Văn bản chấp thuận;

-Nếu đồng ý: Ký Quyết định cử/ cho phép cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài và chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đóng dấu để chuyển lại cho cá nhân

-Nếu không đồng ý: chuyển lại B5

Giám đốc Sở

01 ngày

B7

Tiếp nhận Văn bản chấp thuận và vào sổ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sơ

0.5 ngày

B8

Trả lại kết quả cho Cá nhân/Tổ chức

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở

Giờ hành chính

B9

Thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở

Giờ hành chính

Cách thức thực hiện:

 Hình thức nhận hồ sơ: nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở; nhận qua chuyển Fax; nhận qua đường bưu điện; nhận qua mạng.

Mức độ:
Mức độ 3
Thành phần Hồ sơ:

- Tờ trình của đơn vị đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài. Tờ trình phải nêu rõ: loại công chức, viên chức; mã ngạch; bậc; hệ số lương; chức vụ Đảng; chức vụ Nhà nước; số lần đã đi nước ngoài.

- Thư mời của đối tác hoặc ngành dọc cấp trên (nếu đi theo thư mời)/ đơn xin phép của cá nhân (nếu xin đi tự túc ra nước ngoài.

-Thẩm định tiêu chuẩn chính trị (Đảng viên các cơ quan đơn vị Sở, ngành tỉnh do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thẩm định, Đảng viên các doanh nghiệp Nhà nước giữcổ phần chi phối thuộc tỉnh quản lý do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thẩm định; Đảng viên cấp huyện do Ban Thường vụ Huyện (Thị) ủy thẩm định; những trường hợp không là đảng viên do Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm thẩm định.

- Văn bản đồng ý của Sở Nội vụ (nếu cán bộ công chức, viên chức xin đi đào tạo ở nước ngoài từ Thạc sỹ trở lên).

- Thẩm định của Sở Tài chính nếu sử dụng kinh phí chuyến đi nước ngoài từ nguồn kinh phí của nhà nước.

- Đối với các ngành thuộc ngành dọc Trung ương quản lý phải thì phải có ý kiến của ngành dọc. 

Thời gian Giải quyết:
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng:

a.      Cá nhân có nhu cầu đi ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, du lịch.

Kết quả:

a.      Quyết định cử/ cho phép cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài.

Lệ phí:
Không